STRONA GŁÓWNA > Aktualności

   

Posiedzenia Rady Gminy

  
 

 

 

XIV SESJA RADY GMINY Dobromierz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XIV sesję Rady Gminy Dobromierz, która odbędzie się w dniu 5 listopada 2019 r. o godz. 17.15 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Dobromierz za I półrocze 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz i nadania jej statutu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobu gminy Dobromierz działek nr 149/19 o pow. 0,3576 ha, nr 149/25 o pow. 0,0176 ha, położonych w obrębie wsi Pietrzyków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobromierz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski, zapytania, informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Rusek

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 
 Informacje opracował(a): Piotr Rusek
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

31.10.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu